سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصور باقری – آزمایشگاه رمز و سیستمهای امن دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد مهاجری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف
محمود سلماسی زاده – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله الگوریتم رمز قطع های اَمین ۱ به توان ۱ در مقابل تحلیل تفاضل مورد بررسی قرار گرفته و بهترین مشخصة قابل اعمالبه یک ابر مرحله که دارای احتمالی برابر با۲ به توان ۱۲-می باشد بدست می آید. برای الگوریتم اَمین ١ کاهش یافته به ٤ ابرمرحله از ۵ابرمرحله، ۶ مشخصة متفاوت با احتمال۲ به توان ۱۱۵-معرفی می کنیم که با استفاده از ۲ به توان ۱۱۷زوج و بار محاسباتی از مرتبة ۲به توان ۱۳۴ ۸۰, O بیتاز ١٢٨ بیت زیر کلید دور آخر را بدست می دهد. ٤٨ بیت باقی مانده را می توان با جستجوی کامل بدست آورد. ٣ مشخصة ٥ ابرمرحله ای با احتمال۲ به توان ۱۹۳-معرفی می کنیم که برای بدست آوردن کلید دور آخر حداقل نیاز به۲به توان ۱۹۵- زوج با تفاضل مورد نظردارد که بسیار بیشتر از تعداد کل زوجهای ممکن با تفاضل خاص یعنی ۲ به توان ۱۲۸ است. بنابراین این مشخصه ها اگر چه بهترین مشخصة تفاضلی بدست آمده هستند، با این حال برای تحلیل ٥ ابر مرحله کارایی لازم را ندارد و نشان می دهد الگوریتم اَمین ١ با ٥ ابرمرحله، برای مشخصه های بدست آمده، در مقابل تحلیل تفاضلی مقاوم و این الگوریتم با ٤ ابرمرحله بسیار ضعیف است.