سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا محبوب – کارشناس ارشد سازه بخش مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سازه های بلند، سیستم قاب محیطی یکی از مناسبترین سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد. آنالیز متداول و معمول این قابها به علت داشتن درجات آزادی زیاد غالبا وقت گیر و پرهزینه است. در این مقاله روشی برای بررسی لنگی برشی و تخمین تنشها در عناصر تشکیل دهنده قاب محیطی ارائه شده است. در این روش با در نظر گرفتن توابع تغییر شکل برای قاب بال و قاب جان و سپس نوشتن روابط تنش – تغییر شکل و استفاده از اصل حداقل انرژی توابعی برای تغییر مکان جانبی و عمودی سازه پیشنهاد شده است. روابط پیشنهادی در این مطالعه قادر به منظورسازی پدیده لنگی برشی در هر دو قاب بال و جان می باشد. برای در نظر گرفتن تغییرات لنگی برشی در ارتفاع، ضرایبی به وسیله حل عددی چندین سازه بصورت توابعی از ارتفاع ارائه شده است.