سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود طهانی – استادیارگروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
نیلگون ایرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه
مجتبی ایزدی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه

چکیده:

در این مقاله تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو با استفاده از روش DLM و بهصورت شبه سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل، میزان مشارکت پارامترهای ابعادی مختلف را در تابع هدف نشان می دهد.میزان حساسیت تابع هدف نیز نسبت به تغییر پارامترهای ابعادی مشخص شده است. همچنین مدلهایی از مجموعه با حدود بالا و پایین تلرانسی و بدترین مدلها از نظر تلرانسی در نرم افزار Visual NASTRAN تهیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که تلرانسهای انتخابی در محدودهی مطلوب میباشند.