سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا فارسی نژاد – گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرامرز اسمعیلی سراجی –

چکیده:

در این مقاله با دو روش ضریب مؤثر تمام برداری FVEIM واسکالر SEIM ، تلفات فرنل در پیوندگاه فیبر SMF و دو نوع فیبر کریستال فوتونی تحلیل شده و تأثیر اندازه حفرههای هوا d و فاصله بین حفره هوا Λبر این تلفات با شرایط عملی مورد بحث قرار گرفته است. نشان داده شده که هرچه مقدار Λ و یا ناخالصی تزریق شده در مغزی افزایش و یا نسبت d/Λکاهش یابد تلفات فرنل کاهش مییابد. اثر این پارامترها میتواند رهیافتی به طراحی بهینه در فیبرهای کریستال فوتونی برای اتصال مطلوب به فیبرهای SMF باشد. با بررسی دو روش SEIM و FVEIM مشاهده شده که با افزایش طول موج، اندازه حفره های هوا و تزریق ناخالصی در مغزی فیبر کریستال فوتونی از دقت روش SEIM به شدت کاسته میشود.