سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین فرهی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
بابک حق پناه جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
احمد عاصم مپور – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حل الاستوپلاستیک تنش در یک مخزن استوانه ای جدار ضخیم فلز/سرامیک تقویت شده به وسیله ذره به صورت FG، تحت بارگذاری با فشار داخلی ارائه شده است . مخزن جدار ضخیم FG دارای کسر حجمی متغیر اجزای تشکیل دهنده در راستای شعاع باشد. تحلیل الاستوپلاست یک صورت گرفته بر اساس روش خواص مادی متغیر تعمیم یافته برای مواد FG است. جهت مدل سازی رفتار تنش -کرنش تک محوری ماده FG برحسب کسر حجمی اجز ای تشکیل دهنده از دو مدل استفاده شده است: الف) رفتار ماده FG بر اساس رابطه تعمیم یافته رامبرگ -اسگود برحسب کسر حجمی ماده تقویت کننده ب) رفتار دو خط ی ماده FG بر حسب کسر حجمی ماده تقویت کننده که با استفاده از قانون تعمیم یافته مخلوط ها بدست می آید. با مقایسه تنش های بدست آمده از حل الاستوپلاستیک مخزن استوانه ای با نتایج حاصل از روش المان محدود، تطابق بس یار خوب دو روش خواص مادی متغیر و المان محدود نشان داده شده است.