سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد اکبری – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ناصر فتورایی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پروژه یک مدل سه بعدی از لیگامان کولترال فیبولار زانوی انسان در وضعیت پا پرانتزی (ژنوواروم) به روش اجزای محدود مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. این لیگامان یکی از چهار لیگامان اصلی زانو می باشد. ضربات طرفی وارد شده به ساق پا و بعضی بیماری ها مانند پاپرانتزی زانو که زانو در حد چند درجه به سمت لترال تحدب پیدا می کند باعث کشیدگی این لیگامان و حتی پاره شدن آن می شود. در این مقاله توزیع تنش و همچنین حداکثر آن درون لیگامان بررسی شده است. با استفاده از مقالات پیشین که بر روی نمونه های انسانی انجام گرفته بود ابعاد و شکل ظاهری لیگامان به دست آمد. جنس لیگامان ایزوتروپیک با ضریب الاستیک ۰/۰۶ GPa ضریب پواسون ۰/۴۵ در نظر گرفته شده است و مدل به صورت سه بعدی با استفاده از روش اجزای محدود در حالت الاستیک خطی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این محاسبات نشان داد که حداکثر تنش در وسط لیگامان است که با نتایج بالینی حاصل از بررسی صدمات لیگامان که نشان می دهد آسیب و پارگی لیگامان کولترال فیبولار در وسط آن است، همخوانی دارد.