سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر سیامک نجاریان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
دکتر رستمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
مهندس علیرضا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با تکیه بر روش اجزاء محدود به عنوان روشی کارآمد در تجزیه و تحلیل تنش سیستم های بیولوژیکی، پروتز مفصل کشککی – رانی به عنوان تنها مفصلی که تحت فشارهای بسیار شدید قرار دارد، تحلیل تنش و تغییر شکل شده است. مدلسازی در دو صفحه ساجیتال و افقی و برای زوایای فلکسیون صفر تا ۱۳۰ درجه و در هر ۱۰ درجه صورت گرفته است. بدین صورت ۱۴ مدل در صحفه ساجیتال و ۱۴ مدل در صفحه افقی، به دست آمده است. مدلسازی به صورت دو بعدی انجام شده است و در هر صفحه، پارامترهای موثر در عملکرد مفصل پاتلا، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.در نهایت نتایج تحلیل، به دست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین توزیع کانتورهای تنش در صورت وجود دیسک بین مفصلی، مورد بررسی قرار گرفته است.