سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوذر حمیدی پور – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
عباس محتشمی – گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
محمدجواد سلیمانی – شرکت ارگ تلکام، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان هویزه، شما
کورت هینگرل – آزمایشگاه کریستین داپلر، دانشگاه لینز، اتریش

چکیده:

در این پروژه توزیع چگالی موضعی حالت های نوری در یک تار شیشه ای، با استفاده از ترکیب روش بسط چندگانه چندقطبی (MME) و انتگرال فوریه به صورت سه بعدی ارائه شده است و با انجام جستجویی کامل در مختصات فضایی و طیفی، مختصات دقیق مکانی و فرکانسی نقاطی که دارای بیشترین مقدار چگالی موضعی حالتهای نوری هستند، استخراج شده است . مقایسه نتایج این پروژه با نتایج حاصل از تحلیل دو بعدی با منبع خطی ضمن تایید رفتار کلی چگالی موضعی حالتهای نوری در هر دو مورد، نشان از تفاوت هایی قابل انتظار دارد که ناشی از انتشار در بعد سوم در حالت سه بعدی هستند