سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علی اصغر بوئی آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق
الهام ایزدفر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
نجمه ایزدفر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:
گسترش روزافزون شهرها و مسائل و مشکلاتی که جوامع امروزی با آنها روبرو هستند اهمیت برخورداری از دانش نوین برنامه ریزی شهری را برای اداره کنندگان شهر امری ضروری جلوه میدهد و از آنجا که طرحهای توسعه و عمران شهری که در کشور ما بعنوان سند توسعه شهری محسوب میشوند، بیشتر نقش بازدارندگی را ایفا و نقش هدایت کنندگی آنها بسیار کمرنگ میباشد، ضرورت نگرش استراتژیک در برنامه ریزی شهرها بیشتر احساس میشود، چرا که راهبرد توسعه شهری زمینهای را فراهم میآورد تا مسئولان و نهادهای مردمی در تعاملی هدفمند با یکدیگر رشد و توسعه ای متوازن، پایدار و همه جانبه توام با کاهش فقر و افزایش سطح برخورداری و گسترش عدالت اجتماعی را در شهرها بهارمغان آورند. مقاله حاضر با هدف بررسی و تعیین وضعیت شهر بافق از نظر شاخص های راهبرد توسعه پایدار شهری با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نرم افزارهای Spss و Excel انجام شده است. نتایج این مقاله نشان میدهد که شهر بافق به لحاظ برخورداری از شاخصهای مدل CDS وضعیتمطلوبی را دارا نمیباشد