سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
صبا نادری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
گسترش بیش از اندازه شهرها و افزایش مشکلات ناشی از شهرنشینی جدید و همچنین خالی شدن روستاها که مطمئناً ناشی از عوامل مختلفی است و یکی از این عوامل برنامه ریزی ناقص در گذشته بوده است، باید چاره ای اندیشیده شود تا از این مسائل و مشکلات کاسته شود. یکی از راه حل ها برای رسیدن به توسعه پایدار، در زمینه توریسم و توسعه روستایی است، تا بتوان به پویایی جمعیت و اقتصاد این نواحی کمک نمود تا از این طریق بتوانیم کمی از بار مشکلات و مسائلی که روستاها و شهرهای ماگریبانگیر آنها هستند بکاهیم. استان کرمانشاه از سکونتگاه های روستایی متنوع و جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار است، در این تحقیق روستاهایی که از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردارند و همچنین سازمانهای متولی گردشگری با هدف شناسایی جایگاه مدیریت روستایی در گردشگری پایدار روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و از روش توصیفی- تحلیلی و نیز برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای که مخصوص این تحقیق طراحی شد، بکاربرده شد. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss 20 و بررسی متغیرها (۱-حجم کاری ۲-فشار اجتماعی ۳-جذابیت گردشگری (یا توریستی) ۴-فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری (توریسم) روستایی ۵-مشارکت محلی ۶-مشارکت دولت ۷-کنترل و نظارت محلی ۸-اشتغال ۹-نقش گردشگری در رشد و متنوع سازی اقتصاد محلی ۱۰-سطح رفاه اجتماعی ۱۱-آموزش و کارآموزی نیروی کار شاغل ۱۲-وضعیت اطلاع رسانی ۱۳-مناطق حفاظت شده محلی ۱۴-تأمین حقوق امنیت گردشگران ۱۵-رضایت مردم محلی ۱۶-تفاهم و همکار) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت روستایی از عوامل تأثیر گذار در توسعه و بهبود گردشگری پایدار است.