سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم عباس زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد اردبیلی –
فرید توتونچیان –

چکیده:

در این مقاله روش نوینی برای شناسایی پارامترهای ترانسفورماتورها ارائه میشود. این روش بدلیل دقت و سادگی جهت شناسایی پارامترهای تک تک ترانسهای خط تولید، قابل استفاده میباشد. در این روش تابع جریان سیمپیچیاولیه (در حالتی که سیمپیچی ثانویه اتصال کوتاه است) در حوزه فرکانس محاسبه میشود. از روی این تابع، ضرایب و ثابت زمانیها در حوزه زمان برحسب مقاومتها و اندوکتانسهای ترانسفورماتور بدست میآیند. برای ترانس نمونه، این ضرایب و ثابت زمانیها از برازش منحنی دشارژ سیمپیچی اولیه، حاصل از اتصال یک منبع جریانDCبه اندازهRMS جریان نامی) به سیمپیچی اولیه و نمونهبرداری از دشارژ آن بدست میآیند. با توجه به این ثابتها، پارامترهایترانسفورماتور محاسبه میگردند. پس از مقایسه پارامترها با پارامترهای حاصل از روش کلاسیک، جهت اطمینان ازصحت پارامترهای محاسبه شده، ترانسفورماتور با پارامترهای شناسایی شده شبیهسازی گردیده و نتایج حاصل با نتایج تست عملی مقایسه میشوند. هماهنگی و تطبیق نتایج شبیهسازی و تست عملی، بیانگر صحت و دقت روش ارائه شدهدر این مقاله است و این در حالی است که روش ارایه شده از روشهای معمول سادهتر و سریعتر است.