سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ایران پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد قدیری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

برای بررسی جریان اطراف ایرفویل نوسانی از روش رندم ورتکس با استفاده از طرح هیبرید اسـتفاده شـده اسـت . معادلـه ناویر استوکس به دو معادله کوپل ( معادلات دیفیوژن , جابجایی ) تفکیک شده با معادله پواسون به دنبـال هـم و بـه روشFractional Step . حل می شوند و به دنبال آن حرکت ناشی از نوسان اجباری افزوده می شودابتدا برای معتبر سازی برنامه، جریان بر روی سیلندر نوسانی با دامنـه نوسـان ٠/١ نـسبت بـه قطـر و ٠/١ هرتـز و عـدد رینولدز ١٠٠٠ حل گردید که نتایج با مراجع موجود مطابقت داشـته اسـت . سـپس جریـان اطـراف ایرفویـل نوسـانی در
راستای عمود بر حسب جریان مورد بررسی قرار گرفت