سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار
فریدون ثابت قدم – گروه مهندسی هوافضا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استادیار
محمدکاظم مویدی – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکتری (نویسنده مخ

چکیده:

در این مقاله از روش تجزیه متعامد بهینه جهت تخمین سریع میدان جریان و از آن طریق، محاس بۀ ضرایب آیرودینامیکی استفاده شده است . در این رابطه، جریا نهای تراک مپذیر غیرلزج و لزج در رژیم های جریان متفاوت (مادو نصوت و مافو قصوت) مورد بررسی قرار گرفته اند. در روش مذکور که ترکیبی از روش تجزیه متعامد بهینه با روش میانیابی پیستول های درجه سوم است، مدلی رتبه کاسته حاصل شده است که می تواند با دقتی مناسب و سرعت ی زیاد، تغییرات در میدان جریان نا شی از تغییر در پارامترهایی از جمله عدد ماخ و زاویه حمله را پیش بینی نماید نتایج حاصله با شبیه ساز یهای حاصل از CFD مقایسه شده که دقت و سهولت چشمگیری در محاسبات را نشان می دهد.