سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکر

چکیده:

استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری جهت تحلیل جریان در مجاری رو باز به ویژه در حالت غیر ماندگار مانند جریان های سیلابی لازم و ضروری است .زیرا تحلیل کامل جریان غیر ماندگاربااستفاده از معادلات سنت ونا نت انجام میشود که حل این معادلات به ویژه بر ای یک شبکه ای از مجاری رو باز با مقاطع مختلف بس یار پیچیده و وقت گیر است .به طور کلی تحلیل کامل جریان در مجاری روباز با حل معادلات سنت ونا نت انجام می شود .این معادلات را م ی توان به دوروش عمده خطوط مشخصه وتفاضلهای محدود حل نمود .در نرم افزارHEC-RAS از روش دوم استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز برای کار با این نرم افزار عبارت است از :کروکی شبکه کانالها ، نتایج نقشه برداری مقاطع مختلف شبکه ،ضریب زبری مقاطع مختلف شبکه ، فواصل ب ین مقاطع نقشه برداری شده و دبی اولیه جریان و شرایط مرزی جریان. خروجی این نرم افزار عبارت است از :پروفیل سطح آب ، هیدروگرافهای جریان و توزیع سرعت در مقاطع مختل ف .در این تحقیق نتایج این نرم افزار برای یک کانال روباز در شرایطی غیرماندگار بررسی گردیده که برای ایجاد حالت غیر ماندگار یک سیل با هیدروگراف مشخص،وارد کانال گردیده است