سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضائیل احدی خواجه بلاغ – گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پرویز احدی خواجه بلاغ – گروه مهندسی عمران آموزشکده سما واحد اردبیل

چکیده:

در مقاله حاضر به کمک روش پتانسیل مختلط و تئوری خط آزاد جریان که یکی از روشهای توانمند در میدان جریانهای ایده آل می باشد، روند توزیع سرعت نسبت به عمق در مرکز کانال و پروفیل خط آزاد جریان در محل تغییر شیب ناگهانی تنهدابها بازای تغییرات شیب ۶/۲۲ درجه، ۱۰ درجه و ۱۵ درجه نسبت به شیب کف تنداب و دبی های مختلف مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از این روش با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شد. با مقایسه نتایج بدست آمده از روش تحلیلی و آزمایشگاهی استنتاج می شود که محاسبه و برآورد پارامترهای فوق الذکر با این روش از دقت قابل قبولی برخوردار است.