سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
رهبر رحیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
محسن نصر اصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از شیوه های نوین مدلسازی جریان دو فازی گاز مایع در برجهای آکنده حاوی آکنه های ساختار یافته استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD می باشد . تاکنون تحقیقات گوناگونی در خصوص شبیه سازی جریان یک فازی گاز یا مایع در تجهیزات مختلف فرآیندی انجام گرفته است، ولی تحقیقات بسیار ناچیزی در خصوص تحلیل جریان دو فازی در حالت جریان متقابل در برجهای آکنده گزارش شده است . در این مقاله، جریان متقابل گاز – مایع در بین صفحات آکنه ساختار یافته Mellapak 250Y ، بوسیله آنالیز CFD و به کمک نرم افزار CFX 5.7 مدلسازی شده و ضخامت فیلم مایع در نقاط مختلف بدست آمده است . با استفاده از ضخامت فیلم مایع می توان پارامترهای مهم هیدرودینامیکی برجهای آکنده مثل موجودی مایع و یا افت فشار دو فازی را در برج بدست آورد . نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده در این مقاله با نتایج حاصل از مدل تئوری Olujic مقایسه شده و مطابقت خوبی بین آنها مشاهده شده است .