سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و
غلامعلی عاطفی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه عل
مهدی مقیمی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در اکثر تحقیقات و تحلیلهای صورت گرفته در زمینه روغنکاری برای حل معادلات حاکم بر جریان (معادلات ناویر – استوکس) از فرض Re<<1 استفاده می گردد که درآنها ازترم اینرسی در مقایسه با لزجت صرفنظر می شود. در بسیاری از موارد، خصوصا در یاتاقانهایی که با سرعتهای بالا سر و کار دارند، فرض مذکور فرض درستی نخواهد بود. درواقع، در رینولدزهای نزدیک به یک نمی توان از ترم اینرسی درمقایسه با ترم اصطکاک صرفنظر کرد و بایستی هر دو ترم را در محاسبات وارد کنیم. در این مقاله، معادلات ناویر – استوکس با استفاده از رو شعددی حجم محدود برای یک یاتاقان لغزنده با در نظر گرفتن هر دو ترم اینرسی ولزجت حل شده و میدانهای فشارو سرعت محاسبه گردیده است. بعد ازمحاسبه میدانهای فشار و سرعت، نیروهای موثر در روغنکاری یاتاقان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان، نتایج حاصله با نتایج بدست امده از یک روش تقریبا تحلیلی مقایسه شده و ارزیابی های لازم صورت گرفته است.