سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد ابوالحسن علوی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علی عارف منش – استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

در این مقایسه جریان سیال دو بعدی همراه با انتقال حرارت به روی یک دسته لوله با آرایش هم خط تجزیه و تحلیل گردیده است. جریان آرام، تراکم ناپذیر و گذرا در نظر گرفته شده و به روش اجزاء محدود حل شده است. حل دستگاه معادلات حرکت و پیوستگی از روش نیوتن – رافسون به همراه روش پادبادسوی پترف – گلرکین وحل معادله انرژی از روش پادبادسوی تیلور – گلرکین صورت پذیرفته است. قلمرو محاسباتی برایپنج لوله در جهت جریان با PDR=1/5 توسط اجزاء چهار – ضلعی شبکه بندی گردید و خطوط جریان و خطوط همدما محاسبه و رسم گردیده اند. همچنین ضریب پسای اصطکاک و عددناسلت موضعی حول لوله ها محاسبه ورسم شده است. محاسبات مجددا برای PDR=2 انجام شده و با PDR=1/5 مورد مقایسه قرار گرفته است.