سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
حسن اخلاقی – کارشناس ارشد

چکیده:

در تحقیق حاضر، تحلیل عددی و بررسی جریان مافوق صوت سه بعدی حول پرتابه ها در زوایای حمله نسبتا بالا صورت گرفته است. دستیابی به حل دقیق میدان جریان حول این اجسام به دلیل وجود جریان های گرداب های در صفحه عرضی به ویژه در زوایای حمله بالا، مستلزم استفاده از مدلهای آشفتگی مناسب است. برای نشان دادن این مطلب، تحلیل عددی جریان مافوق صوت حول یک پرتابه اجایو- استوانه – دم قایقی در زوایای حمله نسبتا بالا با استفاده از مدل های آشفتگی اسپالرت- آلمراس، k-ε و SSTانجام شده و نتایج آیرودینامیکی حاصل با نتایج تجربی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در تحلیل جریان گرداب های حول پرتابه اجایو- استوانه – دم قایقی، مدلهای k-ε و SST دارای دقت بیشتری نسبت به مدل اسپالرت – آلمراس هستند و اینکه مدل SST دارای کمترین خطاست. تحلیل جریان غیرلزج حول پرتابه حاکی از آن است که در نواحی جدایش جریان، نتایج از دقت مناسب برخوردار نیستند. همچنین اثر ابعاد شبکه روی جوابها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتا یج به دست آمده، میدان حل وابستگی شدیدی به تعداد سلولها در جهت عمود بر دیواره و در جهت محیطی دارد که در این بین تاثیر تعداد نقاط در جهت محیطی بیشتر است.