سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سلامی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین و پیچیده ترین جنبه های علم مهندسی رودخانه پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در قبال سیلآبهای احتمالی و شناخت موثرترین و اقتصادی ترین روشهای کنترل سیلآب جهت کاهش اثرات مخرب آنهاست. کنترل سیل با استفاده از سدهای تاخیری پاره سنگی نیازمند طراحی صحیح هیدرولیکی آنها با توجه به رفتار جریان در مواجه با این سازه است . در این مورد برای جریان درون گذر در سدهای تاخیری پاره سنگی روآبط متعددی ارائه شده است از طرفی در برخی از جریانهای سیلآبی و در صورتی که جریان بیش از سیل طراحی باشد بخشی از جریان از رو و بخشی از درون سد پاره سنگی عبور می کند که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. به همین منظور در این تحقیق و برای اولین بار رفتار هیدرولیکی جریان همزمان درون و روگذر در سدهای تاخیری پاره سنگی و پارامترهای اثر گذار بر آن استفاده از مدل هیدرولیکی بررسی شده است. طبق نتایج شدت جریان عبوری از روی سازه در آبتدا افزایشی بوده و سپس در انتها تبدیل به جریان کاهشی محض می شود. همچنین با افزایش نسبت استغراق و بارآبی نسبی بالا دست سد و نیز کاهش طول سد پاره سنگی، نسبت جریان رو به درون گذر افزایش می یآبد. ولی با افزایش زاویه شیب وجوه سد و نیزافزایش طول سد کاهش می یآبد.