سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری، استادیار، کارشناس ارشد، کارشناس نیروگاه، دانشکده مهن
علیرضا تیمورتاش – دانشجوی دکتری، استادیار، کارشناس ارشد، کارشناس نیروگاه، دانشکده مهن
علی حیدری – دانشجوی دکتری، استادیار، کارشناس ارشد، کارشناس نیروگاه، دانشکده مهن
ابراهیم پور – دانشجوی دکتری، استادیار، کارشناس ارشد، کارشناس نیروگاه، نیروگاه سیک

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی راههای مختلف کاهش افت فشار در مسیر گازهای خروجی از توربین گاز و افزایش راندمان در نیروگاههای سیکل ترکیبی می باشد . گازهـای داغ خروجـی از توربین گاز، پس از عبور از صـداخفه کنهـا ( سایلنسـورها ) بـا تغییر مسیر ۹۰ درجه، از طریق یـک کانـال واگـرا وارد مبـدل حرارتی شده و پس انتقال حرارت با سیال داخل مبدل، بیشـتر انرژی خـود را از دسـت داده و از طریـق دودکـش وارد جـو می شود . مدلسازی و محاسبات جریان داخل مسیر فعلی نشان می دهد افتهـای اصـلی، ناشـی از انبسـاط ناگهـانی در مقـاطع مختلف کانال، افتهای ناشی از حرکت لایه های مختلف جریان روی یکدیگر، مالش و اصـطکاک جریـان بـا جـدار کانـال و لوله های مبدل می باشند . در این تحقیـق، افـت هـای ناشـی از شکل هندسی کانال مورد بررسی قرار گرفته و سهم این افتهـا در کاهش راندمان توربین مشخص شـده اسـت . همچنـین بـا بررسی این نتایج، هندسه های مختلفی جهت کاهش افت فشار مسیر پیشنهاد و مدلسازی شده اند . هر یک از موارد مدلسـازی شده بررسی و مقدار افت فشار در مسیر جدید محاسـبه و بـا هندسه فعلی مقایسه شده است . ۲ مسیر جدید در مـوارد زیـر با مسیر فعلی اختلاف دارند :
گرد کردن گوشه های تیز تا حد ممکن و ضروری از بین بردن جریان های چرخشی ( گردابه های ) داخـل جریـان با پرهیز از انبساط و انقباض ناگهانی کانال حذف خم ۹۰ درجه مسیر
نتایج نشان می دهد موا رد فوق سهم کمی در افـت فشـار کـل مسیر داشته و با رفع این مشکلات افت فشار حدود ۷ درصـد در هندسه اول و ۱۴ درصد در هندسـه دوم ( حـذف خـم ۹۰ درجه ) کاهش می یابد . همچنین اثر افزایش طـول دودکـش ( بـا فرض عایق بودن جدار آن ) به ازای هـر یـک متـر معـادل ۱۱ پاسکال افت فشار مسیر را جبران می کند