سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
نادر زالی – استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
مسعود زمانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی_ برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

چکیده:

دسترسی به توسعه ملی و منطقه ای آرمان بزرگ هر ملتی است. تحقق این امر مستلزم آن است که برنامه ریزان و سیاست گذاران با شناخت دقیق از وضعیت کشور و منطقه بهترین رویکردها و الگوها را برای تعیین مسیر توسعه انتخاب کنند. وضعیت کنونی جهان استفاده از رویکرد آینده نگاری در برنامه ریزی منطقه ای و الگوها و روش های مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است. از این رو پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد آینده نگاری، و روش تحقیق کیفی و با بررسی اسنادی و مبتنی بر تحلیل کیفی داده ها به شناسایی سطوح نابرابری بین نواحی مختلف استان پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری های موجود، استان را در مرکز و شرق برخوردارتر نسبت به غرب جلوه می دهد. در قدم بعدی با عنایت به شناخت رویکرد آینده نگاری توسعه منطقه ای، شناخت نابرابری های درون منطقه ای در استان مازندران و نیز شناسایی اصلی ترین قابلیت های توسعه استان، جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مشخص شده است. اهم این جهت گیری ها، تقویت زیرساختی و روساختی فعالیت های گردشگری استان با تمرکز بر نواحی غربی استان، افزایش سرانه درآمد خانوار از تولیدات کشاورزی و صنایع مرتبط با آن و تمرکز و سرمایه گذاری شایسته بر صنعت شیلات استان، می باشد.