سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفدر حسینی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه
مریم آهوقلندری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با گذار از کشاورزی سنتی به مرحلۀ نوین و همچنین با افزایش سهم محصولات کشاورزی عرضه شده به بازار مصرف از کل محصولات تولیدی کشور، و با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی اهمیت فزاینده ای یافته است . با توجه به اهمیت اقتصادی زعفران در اقتصاد کشور و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه محصولات کشاورزی و ظرفیت بالای محصول زعفران برای صادرات، در این تحقیق به بررسی حاشیه بازاریابی زعفران پرداخته شده است . از آنجا که هزینه های بازاریابی بر روی قیمت پرداختی مصرف کنندگان تأثیر می گذارد، کاهش آن موجب بالا رفتن رفاه کل جامعه می شود، می توان با مطالعه حاشیه بازاریابی و عوامل مؤثر بر آن پرداخت .
در این مقاله از داده های ماهانه مربوط به سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵ استفاده شد . الگوی حاشیه بازاریابی زعفران با استفاده از الگوی مارک آپ برآورد گردید . نتایج این مطالعه حاکی از آن است که حاشیۀ بازاریابی زعفران با قیمت آن در سطح خرده فروشی رابطه مستقیم و با هزینه های بازاریابی مانند هزینۀ دستمزد و هزینه حمل و نقل نیز، رابطۀ مستقیم و مع نی داری دارد . به طوری که یک درصد افزایش در قیمت زعفران در سطح خرده فروشی منجر به ۱/۵ درصد افزایش حاشیۀ بازاریابی زعفران می گردد . یک درصد افزایش در هزینۀ دستمزد حدود ۰/۸۲ درصد افزایش در حاشیه بازاریابی را در پی خواهد داشت . و یک درصد افزایش در هزینۀ حمل و نقل باعث افزایش ۰,۶۸ درصدی در حاشیه بازاریابی می گردد