سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر ادبی فیروزجایی – دانشگاه مازندارن مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
فیروز زارع – School of Engineering systems Queensland University of Technology Brisban

چکیده:

اینورتر منبع امپدانس و موضوعات مرتبط با آن در سالهای اخیر توسط برخی از محققین مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله تحلیلی از اینورتر منبع امپدانس با شبکه امپدانس متقارن و نامتقارن جهت ارزیابی مولفه های هارمونیکی و گذرا، ارائه میکند. در ساختار شبکه امپدانس، تغییرات وسیع جریان سلفها در طول کلیدزنی سبب مشکلاتی مانند اشباع سلفها و اعوجاج ولتاژ می شود که سبب افزایش اعوجاج هارمونیکی کل (THD) ولتاژ خروجی و کاهش قابلیت اطمینان سیستم وسوئیچ های قدرت می گردد. در این مقاله عملکرد یک مبدل منبع امپدانس در حالتهای متقارن و نامتقارن برای سیستم های بدون تلفات و با تلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این واقعیت است که عملکرد مدار در حالت بدون تلفات به دلیل تلورانس خازنها، بسیار ناپایدار بوده و استفاده از مقاومت در شبکه امپدانس باعث پایداری سیستم خواهد شد. این مقاومت ها می توانند مقاومت معادل سلفها و یا مقاومتهای خارجی باشد که به طور سری با سلفها قرار می گیرند. از طرفی دیگر وجود مقاومت در این سیستمهای مبدل قدرت باعث افزایش تلفات و کاهش بازدهی سیستم میگردد که این مطلب بیانگر محدودیتهای شبکه امپدانس به خاطر تلفات مقاومتی و همچنین ناپایداری سیستم بدون تلفات میباشد. تحلیلهای تئوریک و شبیه سازی با نرمافزار MATLAB برای اثبات این ادعا ارائه شده است.