سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرعباس بصیری طهرانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
فرج ا… عسگری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
اورنگ فرزانه – استادیار دانشگاه تهران دانشکده فنی

چکیده:

تعیین تاثیر وجود شیب در مجاورت شالوده ها بر ظرفیت باربری آنها از جمله مسائل مهم ژئوتکنیک است که از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله با ارئه الگوریتمی بر مبنای تحلیل حدی مرز بالا ضرایب ظرفیت باربری پی های مجاور شیب محاسبه شده و نتایج تحلیل های Sarma &, Giroud et al.,Hansen Bowles و Chen مقایسه شده است غالب روش های ارائه شده برای تعیین ظرفیت باربری پی ها در چارچوب روش های حدی و عمدتا در قالب روش های تعادل حدی و خطوط مشخصه قرار می گیرند که در آنها بر خلاف روش تحلیل حدی جایگاه پاسخ بدسا آمده نسبت به پاسخ دقیق مشخص نیست. این مقایسه ضمن تایید صحت و دقت نتایج الگوریتم ارائه شده نشان می دهد که در محدوده هایی از پارامترهای خواص خاک یا هندسه مسئله نتایج بعضی از روشهای مورد مقایسه غیرمحافظه کارانه و در خلاف جهت اطمینان است.