سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای تحلیل حرارتی فرایند نورد داغ روشهای مختلفی از جمله روش اجزا محدود و میدان خطوط لغزش بکارگرفته شده که هریک با دقت خاصی توزیع دما را تعیین کرده اند در این تحقیق با استفاده از روش حد کران بالایی و معادلات Avitzur برای المانهای مثلثی میدان سرعت و تعداد المانهای بهینه حاصل گردید سپس معادله حرارتی در حالت پایدار به کمک روش اجزا محدوددو بعدی و با در نظر گرفتن شرایط مرزی و المانهای ایزوپارامتریک چهار گره ای روی خطوط انفصال سرعت میدان بهینه حل گردیده و توزیع درجهحرارت درمنطقه تغییر شکل بدست امد. نتایج توزیع دمای حاصل از مدلسازی ریاضی حاضر با نتایج دیگر روشها مقایسه شد که نشان از تطابق مطلوب و دقت مناسب روش تحقیق شده دارد.