سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید اسمی جهرمی – دانشگاه صنعتی شریف تهران – ایران
هاشم اورعی – دانشگاه صنعتی شریف تهران – ایران

چکیده:

هر نوع جابجائی در مقدار گرما مستلزم سپری شدن میزانی از زمان است . این موضوع در بحث ترمودینامیک و انتقال حرارت، معمولاً با جریانهای الکتریکی قابل مقایسه است . هنگام طراحی ماشین، درجه حرارت نقاط خیلی گرم آن محاسبه و مورد رسیدگی قرار می گیرند [۱] از آنجائیکه این نقاط در درون ماشین قرار گرفته اند، توجه به یک الگو ( مدل ) بعنوان پخش فضائی درجه حرارت در داخل ماشین امری ضروری است [۲] بدلیل ساختمان نامتجانس در ماشینهای الکتریکی و شکل فیزیکی خاص عناصر متشکله آن، محاسبه تغییرات درجه حرارت در آنها کار بسیار دشواری است . امروزه در محاسبات، از روشهای شبیه سازی استفاده می شود و مطابق با سیستمهای مکانیکی دست به طرح سیستمهای الکتریکی می زنند و مدار معادلی برای حالت پیچیده ترسیم می گردد که از مقاومت ها و منابع الکتریکی تشکیل شده است . علاوه بر این، از روشهای محاسباتی مانند روش المان محدود و سایر روشهای محاسباتی نیز استفاده می گردد . این روشها در تحلیل ساختار پیچیده ماشین کمک بسیار قدرتمندی بوده و نتایج مهمی را ارائه می نمایند . در این مقاله، سعی در تشکیل یک مدل حرارتی برای یک ماشین رلوکتانسی سنکرون آزمایشگاهی می شود همچنین چگونگی انجام تحلیل حرارتی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار ANSYS نیز ارائه شده است .