سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه شهسواری – کارشناس منابع آب مهندسین مشاور تماوان
آرش آذرانفر – کارشناس منابع آب مهندسین مشاور تماوان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس

چکیده:

طراحی سدهای با هدف برق آبی بر اساس استفاده از یک مدل شبیه سازی به منظور تعیین تعیین بهترین رقوم نرمال، رقوم حداقل بهره برداری متناظر با آن، دبی و هد طراحی و ظرفیت نصب نیروگاه که منجر به دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید انرژی مطمئن با معیار رسیدن به یک سطح اعتمادپذیری مشخصلازم می گردد، صورت می پذیرد.
در این مقاله سعی شده است که نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مخزن بر روی پارامترهای موثر در طراحی مانند ضریب کارکرد، قدرت نصب ، رقومنرمال وتراز حداقل بهره برداری، ارائه شده و تولید انرژیهای اولیه و ثانویه، میزان سرریز و میزان خروجی از مخزن مورد بررسی قرار گیردو با بحث و تفسیر علت تغییرات، به بهبود تصمیم گیری در طراحیانتظارات از سیستم برقابی کمک شود.
بررسیهای انجام شده در حوضه آبریز قزل اوزن، در طراحی سد پاوه رود، یکی از مجموعه سدهای پیشنهادی برای تولید انرژی برق آبی در این حوضه می باشد.