سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
کامران جهانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گستره کانسار وچگونگی توزیع عیار در قالب مدل های هندسی و عیاری کانسار نعیین و مبنای لازم جهت طراحی و برنامه ریزی معادن فراهم می گردد. روش های متعددی تا کنون در این خصوص اراده شده و بر آن اساس نرم افزارهای مختلفی توسعه یافته است. بکارگیری روش ها و نرم افزارهای دل سازی مستلزم قضاوت های مهندسی متعدد و انتخاب پارامترهای لازم بوده که بر مدل نهایی موثر می باشند. در مدلسازی کانسارهای مس پورفیری، پارامترهای جستجو از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند. در این تحقیق حساسیت مدل کانسار مس علی آباد نسبت به این پارامترها به کمک نرم افزار DATAMINE ارزیابی شدهو پارامترهای بحرانی بر اساس میزان و نحوه ی تاثیر آنها بر محتوای فلزی دسته بندی شده است. پارمترهای مربوط به جستجوی نمونه به ترتیب میزان کاهش تاثیر عبارت اند از: ابعاد بیضوی جستجو MINPEROC, MINOCT ، دامنه جستجو تعداد حداقل نمونه شرکت کننده در تخمین شکل هندسی محدوده جستجو و تعداد حداقل نمونه شرکت کننده در تخمین شکل هندسی محدوده جستجو و تعداد حداکثر نقاط شرکت کننده در تخمین با توجه به نتایج بدست آمده تاثیر تغییرات شکل هندسی بر محتوای فلزی کانسار بیشتر از تاثیر تغییرات عیار متوسط می باشد.