سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر فتحیان پور – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا جهانتابی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعات مدیریتی مصرف آب زیر زمینی به دلیل کمبود منابع مذکور، از اهمیت بسیاریبرخوردار است. در این راستا به کارگیری شیوه های ریاضی و بهینه سازی در مدلسازی مدیریت بهینه مصرف آب زیر زمینی تا حد زیادی می تواند موثر واقع گردد. جهت تهیه مدلی ریاضی برای پیش بینی مقادیر بهینه برداشت تحت الگوهای مختلف مدیریتی از سفره آبرفتی حوزه آبگیر دشت کرون ابتدا مدل جریان پایدار حوزه در دوره های پرآبی، کم آبی و میان آبی شبیه سازی و سپس در هر حالت با توجه به بارندگی اعمال شده در حوزه، چهار الگوی کنترل تراز آب (افتهای مجاز به ترتیب ۲، ۵، ۷/۵ و ۱۰ متر نسبت به تراز آب سال مبنای ۷۴-۱۳۷۳) در نظر گرفته شده است. در مرحله بعدی با استفاده از برنامه بهینه سازی غیر خطی به روش سیمپلکس مینیمم ساز مقادیر بهینه برداشت از سفره در چاههای بهره برداری تعیین شده است. در نهایت یک مدل رگرسیون غیر خطی با ضریب تبیین ۹۹/۴ درصد جهت پیش بینی مقادیر برداشت بهینه از سفره حاصل گردیده است.