سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن بهرامی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه
علی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشک

چکیده:

لقی و تلرانسهای ابعادی از مهمت رین مشکلاتی هستند که سیستمهای میکروالکترومکـانیکی و بـه طـور خـاص میکرومکانیزمها با آنها روبرو هستند . روشهای ساخت میکرومکانیزمها دارای محدودیتهای ذاتی مـی باشـند کـه باعث ایجاد لقی زیاد در مفصلها می گردند . در این میان میکرومکانیزمهای انعطاف پذیر دوپایا به دلیـل محـ دوده کاربردها به نحو چشمگیری در دستگاههای میکرونی مورد استفاده قرار می گیرند . لـذا تحلیـل خطـایمکانیکی این میکرومکانیزمها در اثر لقی لولاها و تلرانس لینکها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . ایـن مقالـه به بررسی خطای مکانیکی در متغیرهای خروجی یک میکرومکانی زم انعطاف پذیر دوپایـا اعـم از موقعیـت نقطـه کوپلر، گشتاور مورد نیاز و انرژی پتانسیل آن، با استفاده از روش " مونت کارلو " می پردازد .