سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موسی حضرتی آقچای – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سالاری راد – استادیار دانشکدة معدن،متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله وی ژگیهای لرزه خیزی ساختگاه تونلهای البرز ، مورد ارزیابی قرار گرفته و شتاب زلزله های طراحی با دو روش تحلیل قطعی و احتمالاتی خطر زلزله تعیی ن شده اند. تونلهای بزرگ البرز، هریک به طول تقریبی ۶۵۰۰ متر و به صورت دوقلو از بزرگترین سازه های در دست احداث آزادراه تهرا ن – شمال می باشند که از شمال گچسر شروع و تا پل زنگوله درجاده کرج –
چالوس ادامه می یابند . با توجه به وجود گسل در مسیر آزادراه ( مانند گسل کندوان ) و نیز تاریخچه زلزله های رخ داده خصوصاً زلزله بلده که به محل ساختگا ه تونلها بسیار نزدیک بود ، انجام تحلیلهای دی نامیکی در محل ساختگاه تونلها ضروری به نظر می – رسد. به منظور جلوگیری از تحلیلهای بسیار دست بالا در تحلیلهای دینامیکی شتاب زلزلههای طراحی مورد نیاز می باشد ، این
شتاب زلزلهها با استفاده از تحلیل خطر زلزله بدست می آیند. نتایج بدست آمده از تحلیل خطر زلزله انجا م شده در محل ساختگاهتونل های البرز با استفاده از دو روش قطعی و احتمالاتی، نشان میدهد که بیشینه شتاب افقی برای زلزله مبنای طرح g (DBE)و برای حداکثر زلزله قابل انتظارg (MCE) 0/31 0/44می باشد. در واقع شتابهای بدست آمده ورودی برای انجام تحلیلهای
دینامیکی میباشند.