سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامیر علیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ؛ دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
سیدسعید احمدی زاده – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق برآورد های مستقلی از طریق روش های قطعی(deterministic)و احتمالی probabilistic) برای تحلیل خطر درگستره بیرجند انجام گرفته است . با استفاده از داده های لرزه ای منطقه فرمول لرزه خیزی برای شهربیرجند برحسب امواج سطحی(Log N= 2.5-0.761Ms)بدست آمد.
کانون سطحی زمینلرزه های سده بیستم ) بزرگتر از ۴ ریشتر( با گسل های منطقه تطبیق داده شده و بدین ترتیب ۶ سرچشمه لرزه زای خطی )دشت بیاض،اردکول، چهارفرسخ،نه ، گیو ،سده( و ۱سرچشمه ناحیه ای )بشرویه( شناسایی ۰,۶۳ شتاب ثقل زمین، از گسل جنوب بیرجند با توان لرزه زایی g شد. بیشترین شتاب افقی وارد بر شهر بیرجند ۷,۳ ریشتر است. ارتباط بازگشت زمین لرزه، تابع چگالی احتمال بزرگی، نرخ متوسط رویداد ، منحنی خطر حدود احتمالات سالیانه، برای هر سرچشمه لرزه زا بطور مجزا بررسی و نتیجه نهایی با تلفیق سرچشمه ها بدست آمد. طیف
پاسخ سازه با فرض درصد هایی از میرایی طراحی و برآورد پارامترهای حرکتی زمین برای گستره مورد مطالعه تعیینشد. با استفاده از ابزارتحلیلی زمین آماردرGIS مدل مناسب برای نقشه پیش گویی مقادیر بیشینه شتاب گرانشیزمین در گستره چهارگوش بیرجند کریجینگ معمولی معرفی شد . با کمک این نقشه منطقه مورد مطالعه پهنه بندی لرزه ای شد و محدوده های دارای خطر بالا تا خیلی بالا در دشت بیرجند )بالا آمدگی حاصل از عملکرد گسل های تراستی شمال و جنوب بیرجند(و دشت ماژان)جنوب رشته کوه باقران شناسایی شدند.