سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله سهرابی بیدار – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین حمزه لو – عضو هیئت علمی پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

برآوردی دقیق از بارگذاری لرزه ای طی زمین لرزه های آتی هدف اساسی مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه می باشد . در این مقاله تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی برای گستره تپه های عباس آباد تهران به انجام رسیده و با استفاده از تفکیک خطر لرزه ای مشخصات زمین لرزه طراحی استخراج شده است . بر این اساس زمین لرزه های با بزرگای ۷/۰ و فاصله کمتر از ۳۰ کیلومتر بیشترین خطر لرزه ای را در ساختگاه ایجاد می نمایند . بر اساس این داده ها و با استفاده از روش تصادفی شتابنگاشت های مصنوعی شبیه سازی گردیده است . بررسی های طیفی این شتابنگاشت ها نشانگر محتوی فرکانسی بالای شتابنگاشت های شبیه سازی شده در پریود هابی کوتاه می باشد . با استفاده از روش حوزه فرکانس شتابنگاشت های شبیه سازی شده به گونه ای اصلاح گردیدند که طیف پاسخ آنها بر طیف خطر یکنواخت حاصل از مطالعات تحلیل خطر طیفی منطبق گردد . با توجه به تطابق طیف پاسخ شتابنگاشت های حاصله با طیف خطر یکنواخت ساختگاه، این شتابنگاشت ها در مقایسه با شتابنگاشت های شبیه سازی شده اولیه، برآورد واقع بینانه تری از بارگذاری لرزه ای در طی زمین لرزه های آتی به دست می دهند .