سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد منجمی – فوق لیسانس مهندسی عمران زلزله کارشناس پل و ابنیه فنی وزارت راه و تراب
مهدی زارع – دکتری زلزله شناسی مهندسی استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

با توجه به اهمیت طرحهای راه و راه آهن که به عنوان شریانهای حیاتی محسوب می شود ، تهیه ابزاری مناسب جهت پیش بینی میزان آسیب پذیری آنها اجتناب ناپذیر می باشد . این امر درآیین نامه های مختلف بارگذاری و طراحی راه و راه آهن تصریح شده است .در این مقاله پس از مطالعه ویژگیهای لرزه زمین ساخت طرح راه آهن قزوین – رشت – بندر انزلی و شناسایی چشمه های لرزه ای محتمل و پارامترهای مربوط به آنها که نشاندهنده ی بیشینهشتاب افقی و قائم زمین برای سطوح عملکرد M.P.E O.B.E, M.D.Eدر عمر مفید ۱۰۰ سال و بیشینهجابجایی وسرعت قائم و افقی در سطح عملکردM.P.E طرح راه آهن مذکورو پاسخ طیفی در پریودهای ۱/۰ ، ۲/۰ ، ۳/۰ ،۵/۰ ،۱و ۲ ثانیه با احتمال% ۱/۴ و%۱۹ در عمر مفید۱۰۰ سال ( برای سنگ بستر ) تولید گردیده اند