سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
آزاده یزدانی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
کورش دادخواه – استادیار گروه آمار دانشگاه کردستان
سجاد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله دانشگاه کردستان

چکیده:
ایالت لرزه زمین ساخت البرز آذربایجان گستره جغرافیایی میباشد که ناحیه پرجمعیت و از لحاظ سیاسی و اقتصادی پراهمیتی را در ایران پوشش میدهد . از جمله شهرهای مهم در این ناحیه میتوان به تهران ، تبریز ، قزوین ، زنجان ، ارومیه ، اردبیل ، سمنان و ساری اشاره کرد . لرزهخیزی این ناحیه همواره عامل فجایع مهمی در طول تاریخ بوده است . تنها در طول صده اخیر بیش از دو هزار زمینلرزه بابزرگای بزرگتر از۴/۰دراین ناحیه رخ داده است که ازمهمترین آنها میتوان به زمین لرزه ۲۰ژوئن ۱۹۹۰ رودبار با بزرگای ۷/۲اشاره کرد . با این وجود میتوان به کمک علم تحلیل خطر زمینلرزه به برآورد سطح خطر لرزهای موجود پرداخت . امروزه علم تحلیل خطر زمینلرزه مبنای طراحی اکثر سازههای جدید و نیز معیاری برای مقاومسازی سازههای موجود به حساب میآید . همچنین نتایج تحلیل خطر لرزهای پایه و اساس تصمیمات برنامهریزان کشوری برای انتخاب شیوههای مدیریت زمینلرزه میباشد ، زیرا داشتن درک صحیحی از میزان شدت زمینلرزه میتواند در پیشبینی میزان خسارت ناشی از آن و اتخاذ تصمیم درست برای رویارویی با این پدیده ، بسیار مفید باشد . در این میان تلاشها برای گسترش هرچه بیشتر این علم و دقیقتر کردن نتایج مربوط به آن موجب روی آوردن محققین به استفاده از روشهای ریاضی نوین در این زمینه شده است . یکی از جدیدترین این روشها ، روشهای ناپارامتریک است که اخیرا مورد توجه محققان علم لرزه شناسی قرار گرفته است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که استفاده از روشهای ناپارامتریک میتواند بسته به شکل توزیع واقعی بزرگای ناحیه مورد مطالعه ، نتایج تحلیل خطر لرزهای احتمالاتی را نسبت به روشهای پارامتریک سنتی بهبود بخشد . در این تحقیق لرزه خیزی ایالت لرزه زمین ساخت البرز آذربایجان با استفاده از روشهای ناپارامتریک مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج – این مطالعه نشان میدهد که روشهای ناپارامتریک سطح خطر لرزهای ناحیه مذکور را بیشتر از روشهای سنتی تحلیل خطر احتمالاتی برآورد میکنند