سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران
علی رضویان امرئی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
ایمان حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سازی بعنوان مرکز اسان از یک سو و احتمال وقوع یک زمینلرزه بزرگ از سوی دیگر لزوم هرچه دقیقتر لرزه خیزی منطقه و عوامل موثر درآن را آشکارمی نماید. لذا مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر لرزه ای برای مناطق مختلف شهر ساری انجام شده، که در پی آن نقشه های ماکزیمم شتاب حرکت زمین (PGA) استخراج شده است. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمنی از قرن نهم میلادی تا بهحال بکار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری ساری مدل شده اند. سپس برای براورد پارامترهای لرزه خیزی از نرم افزار کیکو (۲۰۰۰) استفاده شده است. ارزیابی احتمالی خطر زلزله برای یک شبکه ۹ ضربدر ۹ شامل کل شهر ساری با استفادهاز نرم افزار SEISRISK III انجام شده و نتایج این ارزیابی بوسیله نقشه های ماکزیمم شتاب حرکت زمین (PGA) تهیه گردیده است.