سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم فیروزی نظام آبادی – عضو مدعو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فریبرز یعقوبی وایقان – عضو مدعو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف این مطالعه تحلیل خطر لرزه ای جهت بررسی میزان آسیب پذیری ساختمانهای سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد. بدین منظور ابتدا در محدوده ای به شعاع ۱۰۰ کیلومتر اطراف ساختگاه، گسلهای مهم شناسایی گردید. سپس با استفاده از کاتالوگ زلزله موجود در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و کتاب تاریخ زمین لرزه های ایران، مشخصات زلزله های رخ داده در این محدوده و زلزله های تاریخی مربوطه استخراج و پس از حدف پس لرزه ها، زلزله های اصلی به گسلهای مهم نیست داده شد. با استفاده از روشهای تحلیل خطر لرزه ای تعینی و احتمالاتی مقادیر بیشینه شتاب برای سطوح مختلف خطر، تعریف شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، محاسبه و نهایتا طیفهای خطر یکنواخت برای زلزله های با احتمال وقوع ۲۰% و ۱۰% در ۵۰ سال برای مولفه های افقی و قائم ترسیم گردیدند. در این مطالعه از روابط کاهندگی"بور، جوینروفومال"، "انبرسیز"،"امبرسیز و سیمپسون"،"امبرسیز و بومر" و"زارع و آشتیانی" استفاده شده است. مقادیر بیشینه شتاب بدست آمده برای مولفه افقی زلزله ای با احتمال وقوع ۱۰% در ۵۰ سال بسته به رابطه کاهندگی مورد استفاده از ۰٫۰۹۵ تا ۰٫۴۰ و برای مولفه قائم از ۰٫٫۳۹ تا ۰٫۲۴۱ متغیر بود. همچنین مقادیر بیشینه شتاب برای مولفه افقی زلزله ای با احتمال وقوع ۲% در ۵۰سال از ۰٫۱۵۵ تا ۰٫۷۵۷ و برای مولفه قائم از ۰٫۱۵۱ تا ۰٫۴۶۵ متغیر بود.