سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید میبدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تهران، دانشکده
حسین معماریان – دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، دانشکده
مهدی زارع – دانشیار، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

معدن مس سرچشمه، بزرگترین م عدن روباز در ایران و در طرح توسعه آن به دومین معدن مس پرفیری جهان تبدیل خواهد شد . در طرح توسعه شکل نهایی معدن به صورت بیضی با قطر بزرگ ۳۱۰۰ متر و قطر کوچک ۲۲۰۰ خواهد بود و بلندترین ارتفاع در دیواره غربی به ۸۵۰ متر خواهد رسید . معدن در پهنه لرزه زمین ساخت ایران مرکزی قرار گرفته و همچنین مهمترین گسل موجود در این منطقه گسل رفسنجان است که در ۳۵ کیلومتری شمال معدن قرار گرفته است . در این مقاله خطر زمین لرزه در معدن ر وباز مس سرچشمه، و پس از آن آسیب پذیری این معدن به علت
زمین لرزه مطالعه می شود در نهایت با استفاده از این داده ها ریسک زمین لرزه در این معدن قابل محاسبه است . بدین منظور ابتدا پهنه بندی خطر زمین لرزه با توجه به گسلش و لرزه خیزی و تعیین چشم ه های لرزه زا، در منطقه اطراف معدن انجام شد. جهت برآورد آسی بپذیری معدن در خلال زمین لرزه های احتمالی، از روش تعیین میزان جابه جایی در جهت شیب استفاده شد . برای رسیدن به این هدف فاکتور ایمنی دیواره ای که احتمال لغزش در آن بیشتر اس ت )دیواره ی غربی( محاسبه شد، سپس شتاب بحرانی و شدت آریاس ساختگاه معدن با استفاده از رابطه ای تجربی،مناسب با لرزه خیزی ایران به دست آمد و در نهایت جابه جایی نیومارک دیواره ی غربی نیز با استفاده از رابطه ای تجربی مناسب با داده های شتاب نگاشت ایران، محاسبه شد . با این داده ها، آسیب پذیری معدن ۰/۰۲به دست آمده است که با این نتایج می توان ریسک زمین لرزه را برای معدن مس سرچشمه به دست آورد.