سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهدی گلبهار حقیقی –

چکیده:

خطوط لوله نفت و گاز فراساحل ، معمولا از نقطه شروع انتقال تا نقطه تحویل محصول از میان مناطق جغرافیایی وسیع فعال لرزه ای می گذرند. برای خطوط لوله غیر مدفون ، تغییر شکل دائمی زمین می تواند در خطوط لوله با توجه به هندسه خطلوله و سازه های متصل خرابی ایجاد کند. با توجه به طبیعت غیر خطی وسیع این مسئله، تحلیل المان محدود کاملترین ابزار جهت طراحی خط لوله زیر دریا تحت بارگذاری ناشی از زلزلهمی باشد. در تحقیق حاضر اثرات پیامدهای زلزله ناشی از حرکات انواع گسل امتداد لعز، نرمال، معکوس، مورب معکوس و مورب نرمال بر خطوط لوله فراساحلی غیر مدفون قرار گرفته بر بستر دریا در دو حالت عدم بهره براری و بهره برداری از خط لوله مورد بررسی قرار می گیرد و کارایی خط لوله با توجه به معیار بهره برداری در شرایط بحرانی بررسی می شود. همچنین اثرات دو نوع خاک محل سایت و نیز اثرات گیردار انتهای خط لوله در رفتار خط لوله موردمطالعه قرار می گیرد.