سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود طهانی – گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ناصریان – گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بوسیله روش ارایه شده، چند لایه های مرکب با خواص و شرایط مرزی دلخواه قابل حل خواهندبود. در این روش با فرض اینکه میدان جابجایی به صورت مجموع توابع مستقلی از متغیرهای فضایی قابل بیان است ونیز بکارگیری اصل مجموع حداقل انرژی پتانسیل و یکی از تئوریهای مربوط به تحلیل مواد مرکب؛ می توان معادلات تعادل ورق را، بر حسب مولفه های جابجایی، به شکل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی با ضرایب ثابت تبدیل نمود. معادلات حاصله را می توان با استفاده از رهیافت فضای حالت وپس از اعمال شرایط مرزی حل نمود. به کمک روش مذکور و در قالب تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورقها، میدانهای جابجایی و تنش برای شرایط مرزی و چیدمان مختلف لایه ها در دوحالت بارگذاری ثابت و متغیر بدست آمده و با نتایج حاصل از حل لوی مقایسه شده است . تطابق بسیار خوبی بین نتایج مشاهده می شود.