سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا عاملی – کارشناس ارشد راه و ترابری، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابر

چکیده:

نگهداری مناسب و موثر از تسهیلات حمل و نقل، به ویژه شبکه راهها نیاز به برنامه ریزی و استراتژی ویژه ای دارد تا بتوان قبل از فرسوده شدن تسهیلات و قبل از اینکه امکان تغییر آنها وجود نداشته باشد، آنها را به صورت مستمر تحت نگهداری ویژه ای قرار داده و در زمان مناسب، عملیات مرمت و بهسازی لازم به عمل آید. حفظ وضعیت رویه راهها در حد مطلوب و قابل قبول به علت جایگاه شبکه راهها در سیستم حمل و نقل کشور از اهمیت ویژه برخوردار است. برای ایجاد چنین مجموعه ای نیاز به سیستم مناسب مدیریت و نگهداری راه است. به طور کلی پایه و اساس هر نوع سیستم مدیریتی ارزیابی مناسب وضعیت موجود می باشد. روشهای مختلفی برای ارزیابی روسازی راه ها وجود دارد که روشهای غیر مخرب ازجمله دستگاه های FWD به علت مزایای خاص آنها در سالهای اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته اند. یکی از بخشهای مهم در این روشها، رویکردهای مختلف تحلیل داده های برداشت شده است.
در این تقحیق ابتدا روشهای معمول تحلیل داده های برداشت شده توسط دستگاه FWD ارائه شده است. سپس روش آئین نامه روسازی آسفالتی ایران بیان گردیده است. سپس داده های برداشت شده در یک مقطع نمونه با سه روش معمول و آنالیز شده و آنالیز مقطع مورد بررسی، با روش آئین نامه روسازی آسفالتی ایران نیز ارائه شده است و در نهایت نتایج حاصل با هم مقایسه شده است.