سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده نوراله نوری وندی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
عبدالعظیم آجیلی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود بیژنی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در خوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان می باشد که با استفاده از روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کشاورزان گندم کار حوزه آبخیز شهید مدرس خوزستان می باشند. نمونه شامل ۲۹۲ نفر از جامعه مورد بررسی بود که با استفاده از جدول کرجی و مورگان و فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین متغیر دانش فنی گندم کاران در زمینه فناوری های حفاظت خاک و میزان درآمد، میزان زمین، سطح مکانیزاسیون، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، عملکرد محصول، میزان زمین زیر کشت، سطح تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، نگرش نسبت به فناوری های حفاظت خاک و استفاده از منابع اطلاعات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.