سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی درهمی – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی باصولی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

چکیده:

تحلیل درخت خطا یکی از روش های کارایی است که جهت ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های صنعتی به کار می رود . ایـن تحلیـل یـک مـدل سلسله مراتبی و منطقی جهت یک موقعیت نامطلوب می باشد که برحسب تمام ترکیب ها و ترتیب های ممکن رویدادهای اصلی و واسطه ای که منجـر بـه آن وضعیت شده اند، بیان می شود . در بسیاری از موارد تعیین نرخ و یا احتمال وقوع خرابی، به صورت قطعی بسیار مشـکل و یـا حتـی غیـرممکن اسـت و ورودی های سیستم به صورت غیرقطع ی می باشند . در این حالت روش فازی به عنوان یک ابزار قوی در حل مسائل با داده ی غیرقطعی می تواند مفید باشد . از طرف دیگر مقدمه ی ضروری تحلیل درخت خطا، تعریف و فهم سیستم مورد بررسی و تشکیل درخت می باشد که با توجـه بـه ارتبـاط نزدیـک منطـق فازی با بیان انسانی می توان از دانش متخصصین در این زمینه به راحتی استفاده کرده و به کمک روابط فازی سیستم مورد بررسی را معرفی نمود . در این مقاله تحلیل درخت خطا در حالت غیرقطعی با استفاده از منطق فازی ارائه شده است . به عبارت دیگر به کمک ورودی های فازی و دریچه هـای AND وOR و …فازی، درخت خطا شبیه سازی شده و تحلیل درخت خطا با استفاده از عملگرهای فازی صورت پذیرفته است . در پایان با استفاده از یـک مثـالتحلیل مساله تشریح گردیده است