سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز ترک لادانی – گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه اصفهان
حمیدرضا شایق بروجنی – گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه اصفهان
پونیا طاهری مخصوص – گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه اصفهان
سیاوش جلالیان – گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف تحقیقی که این مقاله بر پایه آن نگارش شدهاست، طراحی و پیادهسازی ابزاری برای تشخیص هوشمند نویسنده یک دستنوشته فارسی با استفاده از استخراج ویژگی- های ساختاری دستنوشتهها و اجرای روشهای دستهبندی بر روی آنها میباشد. اساس این روش بر پایهی پردازش تصویر ورودی به عنوان دستنوشته، به صورت آرایهای دو بعدی از پیکسلها، اجرای الگوریتمهای کارایی بر روی این آرایه به منظور استخراج ویژگیهای ساختاری دستنوشته و در نهایت تصمیمگیری در مورد دسته نویسنده آن نمونه براساس مقایسه بردار ویژگی بهدستآمده با بردارهای ویژگی نمونههای قبلی
موجود با استفاده از الگوریتمهای دستهبندی میباشد.