سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی خرمی شاد – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک لوله مدفون شده در خاک به صورت دو بعدی به همراه ترک محوری داخلی یا خارجی مدلسازی شده، و با در نظر گرفتن شرایط کرنش صفحه ای از دیدگاه مکانیک شکست، مورد تحلیل قرار می گیرد. برای مدلسازی اثر خاک از مدل برنز و ریچارد استفاده شده که بر اساس مقالات چاپ شده از دقت خوبی برخوردار است. با توجه به بارگذاری لوله، ترک تحت بارگذاری مرکب خواهد بود. تحلیل های انجام شده با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Ansys صورت گرفته است. در تحلیل های انجام گرفته تاثیر ارتفاع خاک، ابعاد لوله و ترک، زاویه و محل قرارگیری ترک در لوله بر روی ضریب شدت تنش الاستیک که یکی از مهمترین پارامترها در مکانیک شکست است در قالب نمودارهایی، بررسی شده است. در این تحقیق به منظظور حصول قابلیت کاربرد جامع نتایج، از تحلیل ابعادی برای بی بعدسازی کلیه پارامترها بهر گرفته شده است. همچنین سعی شده است در تحلیلها بازه وسیعی از تغییرات پارامترهای هندسی مورد استفاده قرار گیرد.