سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه زینتی شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
نادیا کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی در حوزه بالا دست سد زاینده رود از سر شاخه های رود کارون از داده های سالانه بارندگی ایستگاه های باران سنجی موجود در داخل حوزه که دارای که دارای طول دوره آماری مناسب بوده استفاده گردیده و دوره های خشکسالی و تر سالی با استفاده از شاخص درصد از نرمال بارش در طی یک دوره آماری ۳۰ ساله (۱۳۵۱-۱۳۸۰)تعیین گردید . در مرحله بعد دوره بازگشت ۲۵،۱۰،۵،۲ ، ۵۰و۱۰۰ ساله دوره های ترسالی و خشکسالی با انتخاب بهترین توزیع در هر ایستگاه استخراج گردید و سپس تحلیل های موجود در ایستگاه ها به کل منطقه تعمیم داده شد .