سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین معتمدی نسب – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله عصاره – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تحلیل سازه دینامیکی انبساط سحابی خرچنگ پس از انبساط پرداخته شده است . با استفاده ازفرض هایی از جمله، بقای انرژی در سیستم سحابی ، پوشیده بودن فضای اطراف سحابی از گاز هیدروژن، وابستگی شتاب انبساط پوسته سحابی به زمان، معادله ای برای گسترش پوسته بدست آمد . بارسم نمودار و با استفاده از نرم افزار mathematica وتحلیل مکانیکی آن، سرعت اولیه انبساط برابر s محاسبه گردید . در نهایت نتیجه V (0)=196059 m/s شده است که وابستگی شتاب به زمان جهت انبساط پوسته، نسبت به گسترش با شتاب ثابت، با داده ها سازگار تر .است