سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا
رضا عطارنژاد – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشکده تهران

چکیده:

محاسبه فشار هیدرودینامیکی اعمال شده بر سد در طول زلزله در تحلیل و طراحی سد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان با استفاده از روش تفاضل محدود ارائه م یگردد. برای حل معادله حاکم بر سد از روش نیمه ضمنی و معادله حاکم بر مخزن از روش صریح استفاده می شود. سد به صورت مایل و سیال با تراکم پذیری خطی در نظر گرفته شده و از لزجت سیال صرف نظر می شود. برای مرز دوردست مخزن از شرط مرزی سامرفیلد استفاده می شود. تاثیرات جذب کف مخزن و امواج سطحی در محاسبات در نظر گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که در نظرگرفتن اثر امواج سطحی باعث افزایش و در نظرگرفتن اثر جذب انرژی توسط کف مخزن باعث کاهش فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد می شود و با افزایش شیب بالادست سد، فشار هیدرو دینامیکی وارد بر سد کاهش می یابد .