سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق روش المان مرزی و یک روش ترکیب المان مرزی و اجزا محدود برای بررسی پاسخ دینامیکی تونلهای کم عمق در دامنه زمانی بیان شده است . روش المان مرزی معمول برای تحلیل یک تونل در فضای نیمه بینهایت با انتگرال گیری مستقیم در فضای زمانی، طی مراحل نسبتا پیچیده و ویژهای با روش اجزا محدود ترکیب می گردد . هر یک از دو روش در ابتدای هر گام زمانی شرایط مربوط به روش دیگر را برآورد میکند . جنبه های فرمول بندی و محاسباتی روش مذکور در این تحقیق بیان شده است . فرمول بندی مذکور می تواند در مطالعه میدان موج در محاسبه پاسخ بارگذاری دلخواه در مدلهای دو بعدی با فرض کرنش مسطح مورد استفاده قرار داد . در روش ترکیب شده، از تواناییهای روش اجزا محدود در مدلسازی جداره تونل و کارآیی معادلات انتگرال مرزی برای در نظر گرفتن و ارضا کردن شرط تشعشع در محیط نیمه بینهایت خاک، استفاده شده است . در ادامه برای نشان دادن توانایی المان مرزی در مدلسازی محیطهای نامحدود مثالهایی از تحلیل درههای استوانهای و تحلیل تونل آمده است . گر چه بعضی از این مثالها با استفاده از روش اجزا محدود و یا روشهای دیگر حل شده یا قابل حل هستند ولی حل آنها با استفاده از روش المان مرزی روشی با ارزش از جنبه علمی و بهینه کاربردی در زمینه های مسایل اندرکنش خاک سازه میباشد .